Văn bản nội bộ
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 01/NQ-HĐQT 03/10/2020 NGHỊ QUYẾT CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(0)
2 01/TB-HĐQT 03/10/2020 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(0)
3 01/NQ-HĐQT 02/27/2019 NGHỊ QUYẾT CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(3)
4 01/TB-HĐQT 02/27/2019 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(1)
5 01/2018/BB-ĐHĐCĐ 05/11/2018 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(0)
6 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ 05/11/2018 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(0)
7 05/03/2018 TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
(2)
8 04/24/2018 Báo cáo tài chính 2017
(1)
9 03/29/2018 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
(0)
10 03/29/2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(0)

Pages