Văn bản nội bộ
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 01/NQ-HĐQT 02/27/2019 NGHỊ QUYẾT CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(1)
2 01/TB-HĐQT 02/27/2019 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(1)
3 01/2018/BB-ĐHĐCĐ 05/11/2018 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(0)
4 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ 05/11/2018 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(0)
5 05/03/2018 TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
(2)
6 04/24/2018 Báo cáo tài chính 2017
(1)
7 03/29/2018 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
(0)
8 03/29/2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(0)
9 05/TB-CT-HĐQT 10/09/2017 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
(0)
10 11377/BTC-TCHQ 08/30/2012 Công văn 11377/BTC-TCHQ gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành
(28)

Pages