Văn bản nội bộ
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 05/05/2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (DÙNG CHO NHÓM CỔ ĐÔNG)
(3)
2 05/05/2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (DÙNG CHO TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN)
(2)
3 05/05/2020 THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(3)
4 05/05/2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(2)
5 03/NQ-HĐQT 05/05/2020 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(3)
6 01/NQ-HĐQT 03/10/2020 NGHỊ QUYẾT CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(2)
7 01/TB-HĐQT 03/10/2020 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(2)
8 01/NQ-HĐQT 02/27/2019 NGHỊ QUYẾT CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(4)
9 01/TB-HĐQT 02/27/2019 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(2)
10 01/2018/BB-ĐHĐCĐ 05/11/2018 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(0)

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.