Văn bản nội bộ
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 03/TB-HĐQT 09/05/2024 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2023
(36)
2 01/TB-HĐQT 03/01/2023 THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(1)
3 11/05/2019 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LẦN 6
(1)
4 02/06/2020 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(19)
5 05/05/2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (DÙNG CHO NHÓM CỔ ĐÔNG)
(31)
6 05/05/2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (DÙNG CHO TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN)
(30)
7 05/05/2020 THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(37)
8 05/05/2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(32)
9 03/NQ-HĐQT 05/05/2020 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(33)
10 01/NQ-HĐQT 10/03/2020 NGHỊ QUYẾT CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(23)

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.