Công bố thông tin

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Chi tiết về chương trình đại hội và các mẫu giấy ủy quyền, quý Cổ đông vui lòng tải về theo đường link sau:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau