Công bố thông tin

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Chi tiết về chương trình đại hội và các mẫu giấy ủy quyền, quý Cổ đông vui lòng tải về theo đường link sau:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.