Công bố thông tin

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2023

Để tải các biểu mẫu về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023, Quý cổ đông vui lòng truy cập theo đường link sau: 

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau 

 

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2023 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.