Tin tức công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, ngày 06/05/2016, tại Trụ sở Công ty số nhà A86-T9-KĐT Văn Quán- Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự có mặt của 30 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền sở hữu cho 1.931.175 cổ phần, tương đương tỷ lệ 83,96% vốn điều lệ.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội 

 Đại hội đã nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015. Đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung: 

  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2016.
  4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
  5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
  6. Báo cáo chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Ông Trần Quang Hưng- Trưởng BKS báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao nội dung  được trình trước đại hội các tờ trình về báo cáo hoạt động SXKD 2015; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS 2015.

Ông Ngô Đình Khương trình bày báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận 2015

Cũng tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016.

Kết thúc Đại hội, tất cả cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội.


Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

Ông Trần Xuân Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông

Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

T/t: songdasdsec.com.vn 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.