Tin tức công ty

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014-2018

     Ngày 01/04/2014, tại phòng họp Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018.

      Với 5/5 số phiếu tán thành, ông Trần Xuân Chính đã được Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ II (2014-2018), đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

     Cũng tại phiên họp này, các thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua bản dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên do ông Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày với tỷ lệ tán thành là 100%. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

     1. Ông Trần Xuân Chính - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

     - Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của HĐQT; tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT.

     - Là đại diện pháp nhân của Công ty.

     - Chuẩn bị các chương trình nội dung các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

     - Theo dõi, đôn đốc và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các nhiệm vụ khác giữa hai kỳ họp HĐQT.

     - Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tổ chức điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định phân cấp của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

     * Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

 • Chiến lược, định hướng của Công ty;
 • Công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo;
 • Công tác sản xuất kinh doanh;
 • Công tác đầu tư phát triển;
 • Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
 • Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp;
 • Công tác đối ngoại.
     2. Ông Lê Công Tinh - Thành viên HĐQT

     - Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty; tham gia ý kiến vào nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

     * Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

 • Công tác xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
 • Công tác thanh tra;
 • Công tác tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách đối với người lao động;
     3. Ông Trần Xuân Minh - Thành viên HĐQT

     - Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty; góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

     * Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:
 • Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng, tổ chức thi công;
 • Công tác nghiệm thu bàn giao, bảo hành công trình;
 • Công tác xây dựng định mức giao khoán nội bộ;
 • Công tác thu hồi vốn;
 • Công tác quản lý cơ giới, cơ khí, công nghệ;
 • Công tác an toàn phòng chống cháy nổ và bảo hộ lao động;
 • Cùng các thành viên HĐQT tham gia chỉ đạo công tác tiếp thị đấu thầu;
     4. Ông Nguyến Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

     - Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty; góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

     * Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:
 • Công tác kinh tế, kế hoạch;
 • Công tác tiếp thị đấu thầu;
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và kinh doanh khai thác dịch vụ;
 • Phối hợp cùng các thành viên HĐQT trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai các công tác kinh tế, kỹ thuật thi công và quản lý chất lượng công trình;
 • Công tác định mức nội bộ và giao khoán nội bộ;
 • Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO;
 • Công tác đoàn thể, văn hóa xã hội, y tế, đời sống;

    5. Ông Ngô Đình Khương - Thành viên HĐQT

     - Cùng với các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Công ty; góp ý dự thảo nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

     * Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:
 • Công tác tài chính, hạch toán;
 • Công tác kiểm toán nội bộ;
 • Tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành sản xuất trong đơn vị;
 • Công tác tư vấn, chăm sóc khách hàng;
 • Phụ trách công tác thu vốn;
 • Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.
T/T: Songdasdsec.com.vn   
PHIÊN HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014-2018 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.