Công bố thông tin

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

 

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

       Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-2013-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà về việc triển khai công tác đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

       Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

       1.     Thời gian: 08h00 phút, thứ 3 ngày 04/06/2013

       2.     Địa điểm: Hội trường Tầng 5 – Trụ sở Công ty, Nhà A86 – TT9- Đô thị Văn Quán – Yên Phúc- Hà Đông – Hà Nội.

       3.     Nội dung đại hội:

-         Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ điều hành về thực hiện SXKD năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013;

-         Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012;

-         Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013

-         Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

-         Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013;

-         Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Các ứng viên đề cử và tự ứng cử gửi hồ sơ về Công ty theo địa chỉ: Nhà A86 – TT9 – Đô thị Văn Quán – Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội trước ngày 27/05/2013 theo quy định của Pháp luật. Ứng viên tham khảo tiêu chuẩn tại Thông báo Số 01 ngày 22/5/2013 của HĐQT Công ty về đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị);

-         Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

-         Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

      4.     Thành phần tham dự:

-         Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và tất cả cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 16h00 ngày 25/05/2013

-         Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

      5.     Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghì Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền kèm theo Thông báo) và gửi về Công ty thông qua đường bưu điện, fax: 0433 545 648 hoặc điện thoại 04 6660 2550 trước ngày 26/05/2013.

      6.     Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau đây:

-         Thư mời tham dự họp Đại hội;

-         Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

-         Bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

      7.     Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

 Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở chính Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về tại đây:

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2013 - Phần 1

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2013 - Phần 2

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2013 - Phần 3

Lý lịch cán bộ được đề cử (30/5/2013)

Điều lệ HĐQT (30/5/2013)

Mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền cho cổ đông cá nhân

Mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền cho nhóm cổ đông cá nhân

Mẫu Phiếu biểu quyết

Các Nghị Quyết HĐQT năm 2012

Các Quyết định HĐQT năm 2012

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                               CHỦ TỊCH

 

                                                                                 Bùi Xuân Việt

                                                                                (đã ký)

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.