Tin tức công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

     Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, ngày 28-03-2014, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nhiệm kỳ năm 2014-2018 tại Trụ sở Công ty với sự có mặt của 23 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền sở hữu cho 2.096.175 cổ phần, tương đương tỷ lệ 90,89% vốn điều lệ.

 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt ban tổ chức khai mạc đại hội

     Đại hội đã nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013. Đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung:

  1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014
  2. Báo cáo về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2009-2013 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2014-2018
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2014.
  4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
  5. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;
  6. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và đề xuất đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014;
  7. Bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018;
  8. Trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.

 

Ông Phạm Lạp – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội

Ông Trần Xuân Chính - Ủy viên HĐQT-TGĐ trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

 

Ông Trần Xuân Minh - Ủy viên HĐQT trình bày nội dung sửa đổi điều lệ

     Ngoài ra Đại hội cũng biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao nội dung các tờ trình về báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2013, phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS.

 

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội 

     Đây là đại hội kết thúc một nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty. Vì vậy, ngoài những nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội còn tổ chức bầu chọn ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2014-2018.

 

Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2018

     Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% số cổ phần biểu quyết tham gia. Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

 

Các thành viên HĐQT ra mắt đại hội

Thành viên HĐQT, BKS chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

                                                                                                          T/T: Songdasdsec.com.vn

Bài viết: Bùi Hồng Minh   

Ảnh: Nguyễn Văn Tý       

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.