Công bố thông tin

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:


THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.