Công bố thông tin
[04/09/2019]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức  năm tài chính 2018 như sau:

[27/09/2018]

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi quý Cổ đông Bản điều lệ sửa đổi lần 6 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 11 tháng 05 năm2018

[15/06/2018]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc chi trả cổ tức n

Pages