Công bố thông tin

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.


Chi tiết văn bản lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng tải tại đường link dưới đây:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.