Báo cáo thường niên
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 01/2019 04/26/2019 NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
2 04/04/2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
3 07/20/2018 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
4 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ 05/25/2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
5 11-2013 11/28/2013 Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn
6 56/CT-TCKT 08/22/2013 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013
7 16/CT-TCKT 08/22/2013 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012
8 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ 08/22/2013 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
9 3062012 09/11/2012 Báo cáo tài chính Quí II Năm 2012
10 66/CT-TCKT 09/11/2012 Báo cáo tình hình quản trị công ty Quí II Năm 2012