Công bố thông tin

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HƯỞNG QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI NĂM 2014 VÀ NGÀY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

     Căn cứ theo Nghị quyết số 02/CT-HĐQT ngày 11/03/2014 về thống nhất nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, nay HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự và ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HƯỞNG QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI NĂM 2014 VÀ NGÀY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.