Công bố thông tin

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 Để tải các tài liệu về Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Quý cổ đông vui lòng truy cập theo đường link sau:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

 

 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.