Công bố thông tin

NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 VÀ BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

  Theo kết quả bỏ phiếu của 5 thành viên, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Trần Xuân Chính giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

   Ngay sau khi bầu chức danh Chủ tịch, HĐQT đã ra Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT bầu lại một số chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT ra Quyết định bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đối với các ông:

- QĐ số 04/QĐ-CT-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Vũ Quyền. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 26/04/2024.

-QĐ số 05/QĐ-CT-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với ông Ngô Đình Khương. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 26/04/2024.

- QĐ số 06/QĐ-CT-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Tuấn. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 26/04/2024.

Chi tiết các Nghị quyết và Quyết định có tại file đính kèm

NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 VÀ BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.