Công bố thông tin

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HƯỞNG QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và Quyết định của HĐQT, nay HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HƯỞNG QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.