Tin tức công ty

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NĂM 2016 VÀ NGÀY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và Quyết định của HĐQT, nay HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự và ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NĂM 2016 VÀ NGÀY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.