Tin tức công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, ngày 4-6-2016, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Trụ sở Công ty với sự có mặt của 31 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền sở hữu cho 1.936.420 cổ phần, tương đương tỷ lệ 84,19% vốn điều lệ. 

 

 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012. Đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và nhiệm vụ SXKD năm 2013
  2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ điều hành về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
  4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và đề xuất đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013;
  5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012;
  6. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013;
  7. Bầu thay thế thành viên HĐQT;
  8. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

 

Ông Bùi Xuân Việt – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội

 

 

Ông Phạm Lạp - Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

 

 

 

Ông Trần Xuân Chính - Ủy viên HĐQT-TGĐ trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành

 

 

Ông Trần Xuân Minh - PTGĐ phát biểu, đóng góp ý kiến thảo luận tại đại hội

Ngoài ra Đại hội cũng biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao nội dung các tờ trình về báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2012, phương án phân chia lợi nhuận năm 2012, Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS, Sửa đổi Điều lệ Công ty

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

 

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% số cổ phần biểu quyết tham gia. Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại đại hội đồng cổ đông năm 2013:

 

 

Các thành viên HĐQT, BKS chụp ảnh lưu niệm

 

Toàn cảnh đại hội

 

Ông Trần Quang Hưng thông báo quy chế bầu cử

 

 

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu cử

 

 

Các cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT

 

Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội

P/v: Songdasdsec.com.vn
Ảnh: B.H.M

Tải tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2013

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.