Công đoàn

THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông có Quyết định số 109/QĐ-LĐLĐ về việc kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Theo QĐ số 109/QĐ-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Công đoàn Công đoàn Công ty cổ phần Xây lắp vằ Dịch vụ Sông Đà có 28 Đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn Công ty có tư cách pháp nhân, được khắc dấu và mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã chỉ định Ban chấp hành Công đoàn Công ty gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền          - Chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc       - Ủy viên, phụ trách công tác kiểm tra

3. Đ/c Nguyễn Văn Tý                  - Ủy viên

Công đoàn Công ty dự kiến tổ chức Đại hội lần đầu vào tháng 2/2023 để bầu Ban chấp hành chính thức, thành lập Ban nữ Công, Kế toán công đoàn, Bầu đại biểu dự Công đoàn cấp trên; Đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chấp hành.

THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.