Cơ cấu tổ chức công ty

Ban lãnh đạo:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Trần Xuân Chính

1. Thành viên HĐQT:  Ông Trần Xuân Minh

2. Thành viên HĐQT:  Ông Lê Công Tinh                                 

3. Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Anh Tuấn

4. Thành viên HĐQT: Ông Ngô Đình Khương                                   

Ban Kiểm soát

1. Trưởng ban: Ông Trần Quang Hưng                   

2. Thành viên: Ông Đinh Hữu Phương  

3. Thư ký: Ông Nguyễn Hữu Ngoạn                                 

Ban Tổng Giám đốc

1. Tổng Giám đốc: Ông Trần Xuân Chính

2. Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn          

3. Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Xuân Minh

4. Phó Tổng Giám đốc: Ông Đặng Vũ Quyền

 Sơ đồ tổ chức