Tin tức công ty

TIN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Căn cứ Nghi quyết số 01/NQ-ĐBBP ngày 04/5/2015 của Đảng bộ bộ phận Công ty về công tác cán bộ.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-CT-HĐQT ngày 11/5/2015 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh cán bộ chủ chốt của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đã ra các quyết định bổ nhiệm:

1. Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Vũ Quyền:

 

2. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Ngọc:


3. Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh:

 

  T/t: songdasdsec.com.vn

TIN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.