Công bố thông tin

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.