Công bố thông tin

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Các biểu mẫu Quý cổ đông tải theo địa chỉ:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.