Tin tức công ty

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (mã CK: XLV) trân trọng gửi tới Quý cổ đông: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Quý cổ đông xem và tải tài liệu về theo các mục dưới đây:

1. Thông báo mời họp Đại hội, Thư xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết: tải về tại đây

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: tải về tại đây

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: tải về tại đây

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022: tải về tại đây

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021: tải về tại đây

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: tải về tại đây
7. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021: tải về tại đây
8. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS: tải về tại đây
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: tải về tại đây
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: tải về tại đây
11. Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 7: tải về tại đây

Trân trọng./.
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.