Các biểu mẫu
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 03/NQ-HĐQT 04/26/2019 NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HĐQT
2 01/2019 04/26/2019 NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
3 04/17/2019 HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2013
4 04/10/2019 TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
5 04/01/2019 SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
6 04/01/2019 ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023
7 04/01/2019 ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2023
8 04/01/2019 ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023
9 04/01/2019 ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2023
10 04/01/2019 QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Pages