Các biểu mẫu
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 05/29/2020 NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
2 05/15/2020 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
3 05/14/2020 SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023
4 05/14/2020 ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023
5 05/14/2020 ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023
6 05/14/2020 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỂ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023
7 05/14/2020 QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023
8 05/05/2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (DÙNG CHO NHÓM CỔ ĐÔNG))
9 05/05/2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (DÙNG CHO TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN)
10 05/05/2020 THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Pages