Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01/07/2020, ông Trần Xuân Minh sẽ giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thay cho ông Trần Xuân Chính.

Công ty đã được phòng Đăng ký Kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần thứ 7 ngày 30/06/2020.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.