Công bố thông tin

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM VÀ THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỂ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông báo ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM VÀ THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỂ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.