Công bố thông tin

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ KẾT THÚC NHIỆM KỲ 2009-2013

    Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

    Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí thông qua Nghị quyết giới thiệu bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ KẾT THÚC NHIỆM KỲ 2009-2013 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.