Báo cáo tài chính
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 04/02/2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
2 04/08/2020 Báo cáo tài chính năm 2019
3 03/26/2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
4 04/24/2018 Báo cáo tài chính 2017
5 04/07/2016 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015
6 05/12/2015 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2014
7 01 02/25/2013 Báo cáo tài chính năm 2012
8 1222012 09/10/2012 Báo cáo kiểm toán năm 2011
|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.