Công bố thông tin
[04/04/2024 10:54]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông báo ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

[01/04/2024 15:54]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đ

[24/05/2023 15:25]

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2022 như sau:

[30/03/2023 13:52]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

[17/08/2022 09:10]

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2021

[05/04/2022 09:30]

Công ty cổ phần xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (mã CK: XLV) trân trọng gửi tới Quý cổ đông: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.