Công bố thông tin
[02/04/2021 11:08]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chi tiết như sau:

[14/10/2020 13:54]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số v

[30/09/2020 09:37]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doan

[01/07/2020 11:00]

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 10

[14/05/2020 16:49]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung thành viên ban kiểm

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.